FreeStyle Librelink – NL v2.5.2 Premium APK

FreeStyle Librelink – NL v2.5.2 Premium APK

Details about FreeStyle Librelink - NL

App Name FreeStyle Librelink - NL v2.5.2
Genre Apps, Medical
Size26.3 MB
Latest Version2.5.2
Get it On Google Play
Update2020-12-14
Package Namecom.freestylelibre.app.nl
Rating ( 710 )
Installs50,000+

What is FreeStyle Librelink - NL app?

In this site, you can download well-known Android apps including FreeStyle Librelink – NL.

The app APK file you downloaded from here is trusted. You can rest assured of course.

We get a alternative direct link to quick download FreeStyle Librelink – NL latest version APK file.

This app is last updated on 2020-12-14 and so far already getting 50,000+ good install.

All the APK files listed in this download center are hosted on fast and powerful Linux servers. Unlike many other sites. our servers are connected to super fast bandwidth making sure downloaders can download the files conveniently.

App Description

De FreeStyle LibreLink-app is goedgekeurd voor gebruik met FreeStyle Libre- en FreeStyle Libre 2-sensoren. U kunt nu uw glucose controleren door uw sensor met uw telefoon te scannen, of FreeStyle Libre 2-sensoren gebruiken om alarmen te ontvangen als uw glucose laag of hoog is. [1] [2]

Met de FreeStyle LibreLink-app kunt u:

* Uw huidige glucosemeting, trendpijl en glucosegeschiedenis bekijken
* Alarmen over lage of hoge glucose ontvangen met FreeStyle Libre 2-sensoren [2]
* Notities toevoegen om uw voeding, insulinegebruik en lichaamsbeweging bij te houden
* Rapporten zoals Tijd binnen Doelbereik en Dagelijkse Trends raadplegen
* Uw gegevens delen met uw dokter of gezinsleden als u hiervoor toestemming hebt gegeven

COMPATIBILITEIT MET SMARTPHONES
De compatibiliteit kan per telefoon en besturingssysteem variëren. Meer informatie over compatibele telefoons vindt u op http://FreeStyleLibre.com.

DE APP EN SCANNER GEBRUIKEN MET DEZELFDE SENSOR
Alarmen kunnen alleen worden afgegeven door de FreeStyle Libre 2-scanner of door uw telefoon (niet beide). Wilt u alarmen ontvangen op uw telefoon, dan moet u de sensor starten met de app. Wilt u alarmen ontvangen op de FreeStyle Libre 2-scanner, dan start u de sensor met de scanner. Nadat de sensor is gestart met de scanner, kunt u die sensor ook scannen met uw telefoon.

Houd er rekening mee dat er geen gegevens worden uitgewisseld tussen de app en de scanner. Voor complete gegevens van een apparaat scant u uw sensor elke 8 uur met dat apparaat. De rapporten bevatten anders niet alle gegevens. U kunt gegevens van al uw apparaten uploaden en bekijken via LibreView.com.

INFORMATIE OVER DE APP
Met FreeStyle LibreLink kunnen bij mensen met diabetes glucosewaarden worden gemeten wanneer deze worden gebruikt in combinatie met een sensor. Hoe u FreeStyle LibreLink gebruikt, kunt u lezen in de gebruikershandleiding die u kunt openen in de app. Heeft u een gedrukte gebruikershandleiding nodig, neem dan contact op met de klantenservice van Abbott Diabetes Care.

Overleg met een zorgverlener of dit product geschikt is voor u of wanneer u vragen heeft over het gebruik van het product bij het nemen van behandelbeslissingen.

Meer informatie vindt u op http://FreeStyleLibre.com.

[1] Als u de FreeStyle LibreLink-app gebruikt, moet u ook toegang hebben tot een bloedglucosemeetsysteem aangezien de app hier niet in voorziet.

[2] De alarmen die u ontvangt, bevatten niet uw glucosemeting. U moet uw sensor dus scannen om uw glucosewaarde te controleren.

[3] Het gebruik van de FreeStyle LibreLink-app en de LibreLinkUp-app vereist registratie bij het LibreView-systeem van Abbott en Newyu, Inc.

FreeStyle, Libre en gerelateerde merknamen zijn handelsmerken van Abbott Diabetes Care Inc. in verschillende rechtsgebieden. Ga voor aanvullende juridische kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden naar http://FreeStyleLibre.com.

========

Voor klantondersteuning of hulp bij technische vragen in verband met een FreeStyle Libre-product kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FreeStyle Libre-klantenservice.
The FreeStyle LibreLink app is approved for use with FreeStyle Libre and FreeStyle Libre 2 sensors. You can now monitor your glucose by scanning your sensor with your phone, or use FreeStyle Libre 2 sensors to receive alerts when your glucose is low or high. [1] [2]

With the FreeStyle LibreLink app you can:

* View your current glucose reading, trend arrow and glucose history
* Receive low or high glucose alarms with FreeStyle Libre 2 sensors [2]
* Add notes to track your diet, insulin use, and exercise
* Access reports such as Time within Target and Daily Trends
* Share your information with your doctor or family members if you have consented to this

COMPATIBILITY WITH SMARTPHONES
Compatibility may vary by phone and operating system. More information about compatible phones can be found at http://FreeStyleLibre.com.

USING THE APP AND SCANNER WITH THE SAME SENSOR
Alarms can only be issued by the FreeStyle Libre 2 scanner or by your phone (not both). If you want to receive alarms on your phone, you have to start the sensor with the app. To receive alarms on the FreeStyle Libre 2 scanner, start the sensor with the scanner. After the sensor has started with the scanner, you can also scan that sensor with your phone.

Please note that no data is exchanged between the app and the scanner. For complete data from a device, scan your sensor with that device every 8 hours. Otherwise, the reports will not contain all of the data. You can upload and view data from all your devices via LibreView.com.

INFORMATION ABOUT THE APP
FreeStyle LibreLink allows people with diabetes to measure glucose levels when used with a sensor. To learn how to use FreeStyle LibreLink, read the user guide that you can access in the app. If you require a printed user guide, please contact Abbott Diabetes Care Customer Service.

Consult with a healthcare professional to determine whether this product is right for you or if you have questions about using the product when making treatment decisions.

More information can be found at http://FreeStyleLibre.com.

[1] If you are using the FreeStyle LibreLink app, you must also have access to a blood glucose monitoring system as the app does not provide this.

[2] The alarms you receive do not include your glucose reading. So you need to scan your sensor to check your glucose level.

[3] Use of the FreeStyle LibreLink App and LibreLinkUp App requires registration with the LibreView system from Abbott and Newyu, Inc.

FreeStyle, Libre and related brand names are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions. For additional legal notices and terms of use, please visit http://FreeStyleLibre.com.

========

For customer support or assistance with technical questions related to a FreeStyle Libre product, please contact FreeStyle Libre customer service directly.

Conclusion

Anyone can download newest version of FreeStyle Librelink – NL APK file version 2.5.2 from this page. The download process is undoubtedfully speedy.

This APK Center lists you with premium package of FreeStyle Librelink – NL for any Android phones.

As a refresh, this FreeStyle Librelink – NL APK 2.5.2 is perfect for Android version 6.x or newer. The minimum OS is on Android 8.0+.

The APK direct link is provided alternative source. All available APK files are grabbed unmodified from Play Store.

Each APK file listed on this site free from virus. Thanks to Avira. Nevertheless, you shall always scan again all files you downloaded from Internet. It is a good habbit to do.